Drie broodnodige eHealth innovaties
Open universele Careserver
Een Careserver regelt alle zorgerelateerde data-, video- en voice-communicatie tussen huishoudens van zorgbehoevenden en de zorgverlening. Technisch is het een SIP-server die zowel VOIP, video als databerichten in onderlinge samenhang afhandelt. De Careserver koppelt de opgebouwde contacthistorie in de afhandelingscontext aan centraal of decentraal opgeslagen zorgdossiers. Door het open karakter kan de server overweg met de protocollen van alle voorkomende perifere apparatuur, waaronder de protocollen van IP personenalarmapparatuur. De Careserver is aan de 'klantkant' een universele meldbank, die zowel intramuraal als extramuraal ingezet kan worden. De interface voor de zorgverlening heeft uitgebreide routeringsmogelijkheden, die tegemoet komt aan alle denkbare eisen ten aanzien bereikbaarheid en continu´teit.

Meer over de open universele careserver


Be-sting, het nieuwe open Alarm, eHealth en Domotica-protocol
Fabrikanten brengen de laatste jaren IP varianten uit van de traditionele analoge personenalarmmelders. De overgang naar de nieuwe apparatuur verloopt rommelig, omdat IP varianten de klant geen duidelijke meerwaarde biedt en ze meer storingsgevoelig lijken te zijn. Nieuwe verdienmodellen die leveranciers rond IP apparatuur introduceren, hebben daarbovenop een stagnerend effect. De vraag uit de markt is duidelijk: open apparatuur die de keuze van de klant vergroot en het inregelen van apparatuur versimpelt en niet met extra kosten belast. Het Be-sting protocol gaat dat realiseren.

Nadere uitleg over het Be-stingprotocol


Eenvoudige sleutelkluis met rolling codes
Toegang krijgen tot woningen, waarvan de bewoners niet langer zelf de deur kunnen openen, blijft voor de thuiszorg een probleem, waarvoor bestaande oplossingen of te duur zijn of te onveilig voor de bewoners. Na pilots met dure kluissystemen grijpen zorginstellingen terug naar eenvoudige sleutelkluisjes met codeslot. Gevolg is dat veel verzorgenden rondlopen met de kluiscodes van hun klanten in hun telefoon.
Met de Key-Hold ontwikkelt Koningraad een eenvoudige sleutelkluis, gebaseerd op dubbelblind techniek met rolling codes, waarvan de consumentenprijs onder de honderd euro ligt.

meer over de KeyHold sleutelkluis